MySQLの文字コード事情 2017版

sssslide.com

 

P22

utf8とutf8mb4